เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ข้อสอบ Giving directions - การบอกทาง


การถาม-บอกทิศทาง
    Asking for and Giving Directions /locations


 เราจะเห็นวาในการถามทิศทางนั้นมักจะใชคําวา  Excuse me ขึ้นตนใน
บทสนทนาเสมอแลวตามดวย ประโยคตอไปนี้
Excuse me, could you tell me………………………………………? 
    how to get to the post office
how I can get to the airport
the way to the hospital
post office
where the (nearest) hospital is
clinic
Excuse me, where is the police station?
         the museum?
         the market?การบอกทิศทาง    Givingfor Directions /Locationsในการบอกทิศทางนั้นเรามักจะใชคํา  Prepositions เพื่อบอกทิศทาง
ดังตอไปนี้ 
Go straight ahead.
Carry straight on.
It’s the     first turning on the left / right.
second
third
next
Take a number…………bus and get off at……………………
Straight aheadtill you come to the (traffic lights/ crossroads/ intersection).
Turn left / right

แตถาไมรูจักสถานที่ก็ปฏิเสธอยางสุภาพ แลวบอกเหตุผล เชน
- I’m sorry I don’t know (I have no idea) because I’m a stranger here.การบอกที่ตั้ง
ใชบุพบทบอกที่ตั้ง เชน on, under, in, over, above, between, next to, …..


ตัวอยาง    
A :  Excuse me, could you tell me how to get to the railway station?
B : Yes, Go straight ahead till you come to the traffic light, turn left 
      there and it is the first turning on the right.
A : Thank you very much
B : You’re welcome. 
Giving directions - การบอกทาง


1.It's this way
a. ทางนี้
b. ทางนั้น
c. ทางนู่น
d. ทางไกล

2. you're going the wrong way
a. คุณกำลังไปผิดเส้นทาง
b. คุณกำลังไปทางนั้น
c. คุณกำลังไปทางถูก
d. คุณกำลังไปทางผิด


3. how far is it?
a. คุณกำลังไปทางไกล
b. อยู่ไกลแค่ไหน
c. ระยะทางถึง
d. แค่ไหน ไกลไหม


4. take this road
a. ไปเส้นนี้
b. จะไปถนนสายนี้
c. ไปตามถนนนี้
d. ไปพร้อมถนนสายนี้


5.excuse me, could you tell me how to get to ...?
a. ขอโทษนะคะ/ ครับ,คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป .. ได้ถึงไหน?
b. ขอโทษนะคะ/ ครับ,คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป ..เพื่ออะไร?
c. ขอโทษนะคะ/ ครับ,คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป .. ทำไม?
d. ขอโทษนะคะ/ ครับ,คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป .. ได้อย่างไร?
 


6.What month is the seagull ?
a. May to August
b. September to November
ิc. November to April
d. April to July

7. What is the province? Bang pu seaside resort. 
a. Bangkok
b. Samut Prakan
c. Ayuttaya
d. Patumtane

8. When is Established in any year? Bang pu seaside resort. 
a.1937 
b. 1938
c.1940
d. 1945

9. Who is the founder of Bang pu seaside resort. 
a. Plaek Pibulsonggram

b.Taksin Chinnawat
c. Apisit watchachewa

d. Chuan Lekpai

10.After World War 2,what is country was occupied. Bang pu seaside resort.
a. Thailand

b. Japan
c. China

d. America คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้อง
เติมคำให้ถูกต้อง

11.Tu_n l_ft เลี้ยวซ้าย
T_rn ri_ht เลี้ยวขวา

12.N_ar the bus station ใกล้ป้ายรถประจำทาง
On the left _orner มุมซ้ายมือ 

13.Cro_sing สี่แยก 
End of this str_et อยุ่สุดถนน 

14.Tra_fic light สัญญาณไฟจราจร
Su_way station สถานีรถไฟใต้ดิน

15.Bl_ck ตึก
_ast ทิศตะวันออก

16.W_st ทิศตะวันตก
_outh ทิศใต้
N_rth ทิศเหนือ

17.Sou_hwest ทิศตะวันตกเฉียงใต้
Southe_st ทิศตะวันออกเฉียงใต้

18.North_est ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
Nort_east ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

19.E_ste_n ทิศตะวันออก
Wes_ern ทิศตะวันตก

20.So_thern ภาคใต้
Nor_hern ภาคเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น