วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย TENSE ( มัธยมศึกษาปีที่1)


Write the correct form of verbs given in the bracket into present simple tense. จงเขียนคำกริยาในวงเล็บให้อยู่ในรูปของ Present Simple Tense ให้ถูกต้อง


1. Our young daughter  (use) lipstick.
2. Her husband  (take) her out to dinner.
3. My grandfather does not  (not put) salt on his food.
4. The telephone does not  (not ring).
5. Do your wife  (like) cats?
6. Do we  (plan) to go to Japan?
7. The baby  (try) to speak to its mother.
8. Cotton does not  (not grow) in Malaysia.
9. The children do not  (not play) in the garden in the winter.
10. That boy  (obey) his parents.
11. Our cow  (produce) much milk.
12. Does an ostrich  (bury) its head in the sand?
13. My roommate  (watch) TV every night.
14. He  (play) the guitars well.
15. Laura does not  (not buy) all her clothes at this shop


Answer

1. Our young daughter (uses) lipstick.

2. Her husband (takes) her out to dinner.

3. My grandfather does not ( put) salt on his food.

4. The telephone does not  ( ring).

5. Do your wife  (like) cats?

6. Do we (plan) to go to Japan?

7. The baby  (tries) to speak to its mother.

8. Cotton does not (grow) in Malaysia.

9. The children do not  ( play) in the garden in the winter.

10. That boy  (obeys) his parents.

11. Our cow  (produces) much milk.

12. Does an ostrich (bury) its head in the sand?

13. My roommate  (watches) TV every night.

14. He (plays) the guitars well.

15. Laura does not ( buy) all her clothes at this shop.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น